Dilekçe Örnekleri

Taraf İsteminin Mahkemece Ciddi Bulunması Üzerine İtiraz Yolu ile Yapılan Başvuru Dilekçesi

Taraf İsteminin Mahkemece Ciddi Bulunması Üzerine İtiraz Yolu ile Yapılan Başvuru Dilekçesi

T.C.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR

Sayı: .....

Esas No: …/…

KARAR
ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE BAŞVURU

HÂKİM                              ...

KATİP                           :     …

DAVACI                            ...

VEKİLİ                         :     Av. Adı ve Soyadı

DAVALI                        :     ...

VEKİLİ                         :     Av. Adı ve Soyadı

DAVA                               ...

DAVA TARİHİ              :     .../.../...

ARA KARAR TARİHİ      .../.../...

AÇIKLAMALAR          :

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine açılan işbu davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen .../.../... tarihli ara kararı gereğince;

Gereği Düşünüldü

1- İtirazın Konusu

7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 25/son ve 26/4 maddelerinin 1982 Anayasasının 35, 13, 73/3 ve 11. maddelerine aykırılığı iddiası ile iptali istemidir.

2- Davacının İddiası ve Talebi

Davacı Mahkememize verdiği 08.07.2004 tarihli dava dilekçesinde, davalı ile akdedilene sigorta poliçesi uyarınca, iştira hakkının kullanımı ile $ 6.000. alacağın ferileri ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

3- Davalının Cevap ve Savunması

Davalı cevabında, davacı sigortalının tabi olduğu “Döviz Asallı Yatırım Sigortasında", T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan (4) numaralı tarifeye işlem yapıldığını, Poliçenin iştira değeri, davanın ödediği prim ve tarifedeki diğer esaslar hesaplanarak oluşturulan matematik karşılığın değeri 28.06.2004 tarihinde $ 4.195 olarak tespit edildiğini, bu hesapların yapılmasında şirketlerinin herhangi bir tasarruf yetkisi olmayıp, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan tarifelere göre işlem yapıldığını savunuş ve davanın reddini talep etmiştir.

4- Davanın Hukuki Niteliği

Dava, Borçlar Hukuku Genel Hükümlerine göre açılmış bir davadır. Özel anlamda ise, ihtilafın çözümünde esas alınacak 7397 sayılı, Sigorta Murakabe Kanunun şu düzenlemeleri getirmiştir.

Sigorta Murakabe Kanunun, 26 madde 4. fıkrada,

Sigorta Murakabe Kanunun 25/Son madde,

“Karşılıklar ile bunların kullanımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.”

5- Davanın Mahkememizdeki Durumu

Taraflar arasında görülen işbu dava, mahkememizde derdest ve mahkememiz yetkili ve görevlidir.

08.07.2005 günlü ara kararı ile davacı vekilinin Sigorta Murakabe Kanunun 26/4 ve 25/Son maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiası, Mahkememizce ciddi bulunduğundan, anılan yasa maddelerinin iptali için Anayasamızın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

6- İptal İsteminin Gerekçesi

Anayasamızın 35. maddesi uyarınca inceleme,

Anayasa madde 35: “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”

Herkesin mülkiyet hakkına sahip olacağı ve bu hakkın ancak kanla kısıtlanabileceği Anayasa buyruğu karşısında, sigorta şirketlerinin kendi hazırladıkları tarifeleri Hazine Müsteşarlığına onaylatarak, iştira bedellerinde kesinti yapabilmesi, Anayasanın 35. maddesine açıkça aykırıdır.

Bu durumda, itiraz olarak, sözleşme serbestisi müessesi ileri sürülebilir. Ama, gerek incelenen poliçede ve gerekse uygulamada akdedilen poliçelerde, iştira bedeli hükümlerinde herhangi bir oran, miktar veya meblağ kesinti yapılacağı yazılmadığı, yazılma teamülü de olmadığı görülmüştür.

Ayrıca, sigorta ilişkisinin müzakeresi esnasında, sigortacının bu hususta sigortalı adayını bilgilendirmesi konusunda bir yasal açıklığa rastlanmadığı gibi, bu bilgilerin sigortalı ayına aktarılması, bire bir görüşmelerde sigortacının inisiyatifine veya ahlaki değerlerine bırakılmış durumdadır.

Bu koşullarda, poliçede yer almayan, müzakereler esnasında bilgi verilmesi yasal koşulu olmayan, sigortalının açık imza ve kabulü olmayan, muhtemelen bilgisi ve haberi dahi olmayan bir kesinti için, sözleşme serbestisi müessesinin var olduğu düşünülemez.

İadesi gereken miktarın, Hazine Müsteşarlığının onayına bağlı 4 no.lu tarife gerekçe gösterilerek kesintiye uğraması, Anayasanın 35. maddesinde yer alan “Mülkiyet hakkı., kanunla sınırlanabilir.” Emredici maddesine aykırı bulunmuştur.

Anayasa 13. madde “Temel hak ve hürriyetler, özüne dokunulmaksızın yalnızca Anayasa da belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla kısıtlanabilir”

Anayasa 73/3 madde: “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.”

Anayasa 11. madde “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme, yargı organlarını idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”

Bütün bu temel ilkeler ışığında, mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilirken, iptali istenen yasa maddelerindeki sigorta şirketleri yararına olan düzenleme, mülkiyet hakkının özüne dokunmuş olmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM     Yukarıda açıklanan nedenlerle 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 26/4 ve 25/son maddelerinin T.C. Anayasası 35, 13, 73/3 ve 11. maddelerine aykırı olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesi arz olunur. .../.../...

Hâkim
Sicil Numarası
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç