Boşanma Bilgileri

Boşanma Sebepleri 0 55238

Boşanma Sebepleri

Sayın misafirlerimiz ülkemizde aile hukukunu düzenleyen 4721 sayılı Türk medeni kanununda 6 adet boşanma sebebi diğer bir deyişle boşanma nedeni vardır. Bu boşanma sebeplerinin hepsi birden veya ayrı ayrı gerekçe gösterilerek boşanma davası açılabilir. Ancak açılan boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen husus elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlanması gerekmektedir.  Eşinden boşanmak isteyen kişi boşanma sebebinde haklı olduğu ve eşinin kusurunu delillerle ispatladığı sürece eşine karşı boşanma davası açarak eşinden boşanabilir. Eşine karşı kusurlu tarafın dava açma hakkı olmadığı için kusurlu tarafın açmış olduğu dava yargılama sonucunda kusurlu olduğu ispatlanır ise eşine karşı açmış olduğu boşanma davası ret olur.  Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa ve bu husus mahkemede delillerle ve tanık beyanlarıyla ispatlanırsa evlilik birliğinin temelden sarsıldığına karar verilir. Böyle bir durumda eşlerden birinin boşanma davası açarak boşanma istemi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya hükmedilir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Boşanma sebepleri

1 – 161. Madde.  Zina

2 – 162. Madde Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

3 – 163. Madde Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

4 – 164 Madde Terk

5 – 165 Madde Akıl hastalığı

6 – 166 Madde Evlilik birliğinin sarsılması

Yukarıda düzenlenen 6 adet boşanma sebebinin her birini ayrı ayrı veya hepsini bir boşanma nedeni olarak göstererek eşinize boşanma davası açabilirsiniz. Ancak göstermiş olduğunuz her boşanma sebebini elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamak zorundasınız. Bu nedenle boşanma davası açmadan önce delillerinizi önceden temin ederek hazır bulundurmalısınız. Yargılama esnasında Zaman’ı geldiğinde yasal süreleri içerisinde avukatınız aracılığı ile boşanma davanızın görüldüğü mahkemeye elde edilen delilleri sunmanız sizin varsa çocuklarınızın maddi manevi menfaatinize olacaktır. Eşinize karşı herhangi bir boşanma nedeni ile dava açtığınızda açmış olduğunu Boşanma davasında eşinizin kusurunu mahkemede ispatlayamadığınız takdirde aynı maddeyi gerekçe göstererek eşinize karşı 3 yıl boşanma davası açamazsınız. Bu nedenle eşinize karşı boşanma davası açmadan önce eşinizin kusurunu elle tutulur gözle görülür delilleri dava öncesi hazırlamanız büyük önem arz etmektedir.

BOŞANMA NEDENLERİ VE KANITLANMALARI

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161 -  162 - 163 - 164 - 165. ve 166. Maddelerinde boşanma sebepleri açıkça belirtilmiştir. bu boşanma nedenlerinden yukarıda kısaca bahsettik. Bu boşanma nedenlerine göre 161. Madde aldatma (zina) 162.madde Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış 163. Madde haysiyetsiz yaşam sürme yüz kızartıcı suç işleme, 164. Madde evi terk, 165. akıl hastalığı ve 166. Madde evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak belirlenmiştir

Aldatan tarafının kusurlu olduğu elle tutulur gözle görülür çeşitli delillerle ispatlanması gerekmektedir. Karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlayacak olan delillerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olmaları son derece önemlidir. Açmış olduğunuz boşanma davasını size kazandıracak olan deliller aşağıda boşanma nedenlerine göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu delillerin hukuka uygun olarak elde edilmeleri son derece önem arz etmektedir. Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin boşanma davalarında yargılamanın yapıldığı sayın mahkemeye sunulduğunda sayın mahkeme dosyaya sunulan delillere itibar etmeyerek delilleri delil olarak değerlendirmemektedir.

Boşanma sebeplerine göre deliller  

T.M.K. Madde 161.Aldatma (zina)

Aldatma (zina) eylemi medeni kanunumuza göre 1. Dereceden tam kusur olarak sayılıp özel bir boşanma sebebidir. Aldatma (zina) eyleminin ispatlanmasında kamuya açık alanlarda çekilmiş video kamera görüntüleri, fotoğraflar, otel konaklama kayıtları,  güvenlik kamera görüntüleri, mesaj kayıtları, sevgiliye yazılmış olan aşk içerikli mektuplar, doktor raporları, kadının veya erkeğin ayrı yaşadığı dönemlerde bulaşıcı cinsel hastalığa yakalandığını gösterir raporlar ve ilaç reçeteleri, karşı tarafın sevgilisi veya partneriyle çekilmiş samimi cinsel temalı video kamera görüntüleri ve fotoğraflar,  gayri meşru çocuğun nüfusa işletilmesi halinde nüfus kayıt dökümleri, kadının sevgilisinden çocuk aldırdığını gösterir (kürtaj) olduğuna dair raporlar, adli tıptan alınan gayri meşru çocuğa ait DNA karşılaştırma raporları ve karşı tarafın partneriyle cinsel birliktelik yaşadığını gösterir her türlü hukuka uygun olarak elde edilmiş delil T.M.K. Madde 161.Aldatma (zina)  nedeniyle boşanma davasında boşanma nedenini ispatlamak için delil olarak kullanılır. Ancak Aldatma (zina)  eylemini ispatlayacak deliller zina eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl süre içerisinde kullanılması gerekmektedir. 5 yıl süre geçtikten sonra bu deliller kullanılarak eşe karşı Aldatma (zina)  boşanma nedeni ileri boşanma davası açılamaz. Ayrıca eşin aldatma eylemi hoşgörüyle karşılanarak eşin affedilmesi halinde de eşin affedildiği tarihten sonraki bir tarihte eşin Aldatma (zina)  eylemi ileri sürülerek eşe karşı boşanma davası açılamaz. Çünkü T.M.K. Madde 161.Aldatma (zina) boşanma nedenini düzenleyen kanun maddesinin son fıkrasında AFFEDEN TARAFIN DAVA HAKKI OLMADIĞI açıkça belirtilmiştir.

721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 161

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

T.M.K. Madde 162. Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış

Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış maddesine göre boşanma davası açılabilmesi için eşin hayatınıza kast ettiğini doktor raporları ve adli tıp ihtisas kurumundan alınan kati raporla polis karakolu ve cumhuriyet savcılığı makamlarınca sizin eşinizin ve olayı gören tanıklarınız varsa bu tanıklarınızın ifadeleri alınması ile ispatlanması gerekmektedir. Ayrıca eşinizin size pek kötü davranışlar sergilediğini yine doktor raporları ve adli tıp ihtisas kurumundan alınan kati raporla polis karakolu ve cumhuriyet savcılığı makamlarınca sizin eşinizin ve olayı gören tanıklarınız varsa bu tanıklarınızın ifadeleri alınması ile ispatlayabilirsiniz. Ayrıca eşinizin size karşı onur kırıcı davranış sergilediği olayı gören tanıklarınızın ifadelerinin alınmasıyla ispatlanabilir. Yine olay anında çekilmiş olan video kamera kaydı ve ses kayıtları ile de eşinizin sizin onurunuzu kırıcı davranış sergilediğini mahkeme huzurunda ispatlayarak eşinden T.M.K. Madde 162. Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine göre boşanabilirsiniz. Ancak eşinizin size karşı gerçekleştirmiş olduğu hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış eylemi hoşgörüyle karşılanarak eşin affedilmesi halinde de eşin affedildiği tarihten sonraki bir tarihte eşin Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış sergileme eylemi ileri sürülerek eşe karşı boşanma davası açılamaz. Çünkü T.M.K. Madde 162. nin boşanma nedenini düzenleyen kanun maddesinin son fıkrasında AFFEDEN TARAFIN DAVA HAKKI OLMADIĞI açıkça belirtilmiştir.

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 162

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

163. Madde Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme boşanma nedenini ileri sürerek eşinize karşı boşanma davası açabilirsiniz. Ancak bu kanun maddesine göre eşinizin evlilik birliği içerisinde küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlemesi gerekmektedir. Eşinizin işlemiş olduğu bu suçun ceza yargılaması yapılmış olup ve eşinizin yargılama sonucunda almış olduğu cezanın infazı kesinleşmiş olması gerekmektedir. Eşinizin yargılandığı mahkemede az ceza alması almış olduğu cezanın paraya çevrilmesi hükmün ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması durumları eşinizin bu husustaki kusurunu ortadan kaldırmayacaktır. Boşanma dava yargılaması yapan sayın aile mahkemesi eşinizin bu durumunu kusurlu olarak değerlendirerek kendi vicdani kanaatine göre yasalara uygun olarak boşanmanız yönünde karar verecektir. Eşinizin evlilik birliği içerisinde haysiyetsiz yaşam sürmesini ise kamuya açık alanlarda hukuka uygun olarak elde edilmiş olan video kamera görüntüleri, fotoğraflar, eşinize ait ses kayıtları, kabahatler kanununa göre eşiniz hakkında yapılan cezai işlemler hakkında düzenlenen belgeler, Sayın Aile mahkemesi huzurunda Sayın Mahkeme Hâkimi tarafından tanıklarınızın alınan beyan ve iddiaları ve benzeri delillerle eşinizin haysiyetsiz yaşam sürdüğünü ispatlayarak eşinizden boşanabilirsiniz.

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 163

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

164. Madde Terk

Eşe karşı terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin evi terk etmesi gerekmektedir. Ancak eşini evden gitmeye zorlayan eş de evde kendisi kaldığı halde evi kendisi terk etmiş sayılır. Eşe karşı terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için birinci şart eşin evi terk etmesi gerekmektedir. İkinci şart evi terk eden eşin 4 ay süreyle eve gelmemiş olması gerekmektedir. Üçüncü şart evi terk eden eşe Sayın Aile Mahkemesi Hâkimliğinden veya noterden ihtarat çekilmesi gerekmektedir. Dördüncü şart eşe çekilen ihtaratın içeriğinde

a.Evi terk eden eşe eve dön çağrısı yapılması,

b.Eve dönmediği takdirde kendisine karşı evi terke dayalı boşanma davası açılacağı

c.Evi terk eden eşin eve dönebilmesi için kendisine yol masraflarının gönderilmesi kendisinin banka hesabına havale veya EFT yapılması bu bilgilerin evi terk eden eş ile ihtarat ta paylaşılması

d. Eşin eve döndüğünde evde kimsenin bulunmadığı durumlarda evi terk eden eşin eve girebilmesi için evin anahtarının bırakıldığı kişi ve kişinin adresinin bildirilmesi

Bilgileri eve terk eden eşe karşı gönderilecek olan ihtarat ta bulunması kesinlikle gerekmektedir. Dördüncü şart ihtaratı tebliğ alan evi terk eden eş ihtaratı tebliğ aldığı tarihten itibaren iki ay yani 60 gün içerisinde eve dönmelidir. Evi terk eden eşin eve dönmediği takdirde eve dönmeyen eşin evden ayrıldığı süre ihtarata cevap vermesi gereken iki aylık süre ile birlikte toplam altı aylık süre geçtikten sonra evi terk eden eşe karşı boşanma davası açılarak evi terk eden eşten terke dayalı boşanma nedeni ile boşanabilir. Kanun koyucu terke dayalı boşanma nedeninin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için eşini eve terke zorlayan ve eşini eve almayan eşi ise evi terk etmiş olarak değerlendirmiştir.  

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 164

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

165. Akıl Hastalığı

Eşe karşı akıl hastalığı nedeni öne sürülerek boşanma davası açılabilmesi için eşin gerçek anlamda akıl hastalığına yakalanmış olması gerekmektedir. Günümüzde insanların akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılmasında birçok bilgiyi yanlış bildikleri görülmektedir. Örneğin eşin

Anksiyete.

Panik Atak,

Agorafobi,

Sosyal fobiler,

Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

Yaygın Anksiyete Bozukluğu.

Duygu durum bozuklukları.

Depresyon,

Bipolar Bozukluk.

Kişilik bozuklukları

Yeme bozuklukları

Bağımlılıklar.

Cinsel problemler.

Sosyal kişilik bozukluğu

Sosyal fobi

Obsesif kompülsif bozukluk,

Panik bozukluğu

Gibi ve benzeri sağlık sorunları yaşadığında bu rahatsızlıkların tedavisi için sakinleştirici, uyku ilacı, çeşitli antidepresan ilaçlar kullandığında eşin sinir krizi geçirdiği durumlarda yine eşin bazı dengesiz hareketler sergilediğinde eşin akıl hastası olduğu düşünülerek eşe karşı akıl hastalığına dayalı boşanma davası açmak için karar alınıyor. Alınan böyle bir karar son derece yanlış olduğu gibi bu sağlık sorunları ileri sürülerek eşe karşı akıl hastalığına dayalı açılan boşanma davaları da sayın aile mahkemesi hakimlerince reddediliyor.

Bir eşe karşı akıl hastalığı nedeni ileri sürülerek boşanma davası açılabilmesi için eşin yakalanmış olduğu akıl hastalığı ile ilgili bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartların başında eşin yakalanmış olduğu akıl hastalığına evlilik birliği içerisinde yakalanmış olması, eşin yakalanmış olduğu akıl hastalığının en az 3 yıl devam etmesi, eşin yakalanmış olduğu akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmaması, eşin akıl hastalığına yakalanması nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal almış olması gerekmektedir. Ayrıca eşin yakalanmış olduğu akıl hastalığı tam donanımlı bir devlet hastanesinden heyet raporu ile rapor haline getirilmesi, düzenlenen bu raporda yakalanılan akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmayacağı, akıl hastalığının türü, akıl hastalığına neden olan etkenler ile birlikte hastanın gelecekte evlilik birliği üzerindeki olumsuz etkileri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca akıl hastalığına yakalanan eşin tedaviden ısrarla ve uzun süreli olarak kaçınması veya kaçması yani tedavi olmak istememesi gerekmektedir. Bu şartlar oluştuğunda eşe karşı akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılarak açılacak olan boşanma davası boşanma ile sonuçlanacaktır. 

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 165

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

166. Evlilik birliğinin temelden sarsılması

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı eşe karşı açılacak olan boşanma davası genel bir boşanma davası nedeni olup günümüzde genelde açılan boşanma davalarının çok büyük bir bölümü Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde yer alan evlilik birliği temelden sarsılması sebep gösterilerek açılmaktadır. Bir eşin eşine karşı evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı olarak açacağı boşanma davasında da oluşması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bir eşe karşı evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçe gösterilerek boşanma davası açılabilmesi için eşler tarafından ortak hayatın sürdürülmesinin kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması gerekmektedir. Böyle bir durumda eşe karşı boşanma davası açılabilir. Ancak böyle bir durumda yukarıda belirtilen hallerde davayı açan eşin kusuru daha ağır ise dava açılan eşin açılan davaya itiraz etme hakkı vardır. Bununla birlikte bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olur ise ve evlilik birliğinin devamında dava açılan eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kesinlikle kalmamışsa aile mahkemesi hâkimi tarafından boşanmaya karar verilebilir. Eşe karşı evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı açılacak olan boşanma davasında davayı açan eş ileri sürdüğü boşanma nedenlerini yapılacak olan yargılamada deliller ile ve ayrıca tanıklarıyla ispat etmek zorundadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı açılacak olan boşanma nedenlerinin başında

Sadakatsiz Davranışlar

Eşe şiddet uygulanması

Başka kadınlarla aşırı derecede telefon görüşmesi yapmak

Başka kadınlarla aşırı derecede sosyal paylaşım sitelerinde mesajlaşmak

Aşırı derecede internet bağımlısı olmak

Eşe cebir uygulanması

Eşinin tedavisi ile ilgilenmeyerek doktor yerine üfürükçüye götürmek.

Eşini sosyal ortamdan soyutlama

Eşi tarafından tehdit edilme

Erkeğin veya kadının cinsel görevlerini yerine getirmemeleri

Aşırı kıskançlık göstermek

Eşine iftira etmek

Aile sırlarını açıklamak

Eşinin ailesi ile görüştürmemek

Eşin ailesine hakaret etmek

Başkasını sevdiğini söylemek

Bağımsız konut sağlamamak. Eşini kayınvalide, kayınpederle birlikte aynı evde oturmaya zorlamak. İmkânı olduğu halde bağımsız bir konutta yaşamaya engel olmak.

Evi sık sık terk etmek

Eşin hastalığı ile ilgilenmemek

Sürekli olarak cinsel ilişkiden kaçınmak

Zorla ters ilişki kurmak

Eşin dövülmesine seyirci kalmak

Ev eşyasına zarar vermek

Sürekli alkol almak

Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

Eşlerden birinin diğer eşin cebinden izinsiz para alması

Fuhuş yapmaya zorlamak

Karşılıklı ağır hakaretler etmek

Ağız kokusunun varlığında konusunda tedaviden kaçınmak

Hasta olan eşine açıkça ona bakamayacağını beyan etmek

Altını ıslatmak ve tedavisini olmamak

Eşini ameliyat olan annesine göndermeme

Eşinin erkek olmadığını söyleyerek kocasını başkaları huzurunda aşağılamak

Evlilik sırlarını başkalarına anlatmak

Aşırı derecede kıskançlık

Eşini ameliyat olan babasına göndermeme

Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibinin yapılmasına meydan verme

İntihara kalkışmak

Kayınvalide ve kayınpederin eşine kötü davranmasına engel olmama

Cumhuriyet karşıtı faaliyette bulunma

Aile içinde aile bireylerine karşı şiddet uygulamak

Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak

Uzun süre cinsel ilişki kurulamaması

Sarhoş olup evin eşyalarını kırmak, evdeki mallara zarar vermek

Başka biri ile ilişkisi olan eşine sürekli surette hakaret etme

Eşinin zina yapması üzerine onu dövmek

Ev işlerini yapmaktan kaçınmak

Eşini sevmediğini beyan etmek

Evlilik birliği içinde güven duygusunu sarsan davranışlar sergilemek

Cinsel ilişkiden kaçınmak, herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde keyfi olarak eşiyle cinsel ilişki yaşamamak

Eşini yok yere ahlaksızlıkla itham etmek

Cinsel uyum ve doyumun sınırlarını aşmak

Kocanın yüzünü tırmalamak, yüzde iz bırakmak

Sürekli Kumar oynamak, kazancı sürekli kumara harcamak

At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek

Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak

Aşırı derecede kumar bağımlısı olmak

Her gün düzenli olarak iddia ve benzeri şans oyunlarını oynamak

Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak

Eşi tarafından tehdit edilmek

Eşini sosyal ortamdan soyutlamak

Sürekli olarak kavga etmek

Eşi hastalandığında tedavisini yaptırmaktan kaçınmak

Eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunu istemeyerek çocuklara kötü davranma

Eşini sevmediğini söylemek

Eşi ile Sürekli kavga etmek

Eşine iftira etmek

Eşinin namusuna laf söylemek

Erkeğin veya kadının cinsellik görevlerini yerine getirmemeleri

Eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak

Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak

Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak

At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek

Eşine iftira etmek

Aile sırlarını açıklamak

Eşi ailesi ile görüştürmemek

Eşin ailesine hakaret etmek

Başkasını sevdiğini söylemek

Eşini sevmediğini söylemek

Aşırı kıskançlık göstermek

Cimri olmak (Cimriliğin, tutumlu olma sınırını aşması gerekmektedir.)

Evi sık sık terk etmek, hiçbir neden olmadan eve gelmemek

Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak

Zorla ters ilişki kurmak

Eşin dövülmesine seyirci kalmak

Ev eşyasına zarar vermek

Sürekli kavga etmek

Sürekli alkol almak

Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması

Fuhuş yapmaya zorlamak

Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak

Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak

Yukarıda belirtilen sebeplerin bir ya da birkaçı olması halinde eşe karşı Türk Medeni Kanunu 166. Maddesi evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı boşanma davası açılabilir. İlgili Yargıtay Hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yukarıda belirtilen nedenleri boşanma davalarında kusur olarak kabul etmiştir. Yukarıda belirtilen boşanma nedenlerinin haricinde de daha bir çok nedeni gerek aile mahkemeleri hakimleri gerek istinaf mahkemeleri gerek Yargıtayın ilgili hukuk daireleri gerekse Yargıtay Genel Kurulu boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Aşağıda belirtmiş olduğumuz nedenleri ise boşanma yargılaması yapan sayın mahkemeler, istinaf mahkemeleri, Yargıtayın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma nedeni olarak kabul etmemiştir.

Kan uyuşmazlığı

Çocuk sahibi olamama

Boy abdesti almamak

Hoşgörü ile karşılanan olaylardan sonra eski olaylar nedeniyle açılan dava

Doğurgan olmama

Eşlerden birinin başka bir şehirde olan işine gidip gelmesi

Bir defalık hakaret

İrade dışı meydana gelen üzücü olaylar (olayların ardından eşlerin evlilik birliğini devam ettirme İradesi gösterdikleri)

Evlilik birliğini sarsan olaylar

Uzun süre ayrı yaşama

Başka bir neden olmaksızın sadece fiili ayrılık

Dava açıldıktan sonra gerçekleşen olaylar (sadece tek bir neden olarak)

Yaş farkı

Kadının çalışmak istemesi

Eşin hastalığı nedeniyle ev işi yapmaması

Eşin kleptomani rahatsızlığı olması

Diğer eşte sedef hastalığı olması

Davanın devamı sırasında kurulan cinsel ilişki olayların affedilmiş sayılması teşkil ettiğinden dava edilmiş olan konu

Tahrik sonucu atılan tokat

Yemekte bir kadınla çekilmiş olan fotoğraflar

Kısır olmak

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 166

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Yukarıda belirtilen boşanma nedenleri ile eşe karşı boşanma davası açıldığında açmış olduğunuz boşanma davası sayın aile mahkemesi hakimlerince reddedilecektir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı açılacak olan boşanma davalarında eşin kusurunu ispatlamak davayı açan eş tarafından zorunludur. Boşanma nedeni olarak ileri sürülen her husus sayın mahkemenin huzurunda kesinlikle ispat edilmesi gerekmektedir.

Boşanma Kusurunun İspatlanmaması Halinde

Yukarıda belirtilen nedenler ileri sürülerek eşe karşı Türk Medeni Kanununun 161. 162.163.164.165. ve 166. Maddelerine göre boşanma davası açılabilir. Ancak eşe karşı açılacak olan boşanma davasında eşin kusurları her halükarda boşanma davasını açan eş tarafından ispatlanması gerekmektedir. Açılan boşanma davasında eşin boşanma sebeplerini ispatlayamadığı durumlarda açılmış olan boşanma davasının aile mahkemesi hâkimi tarafından reddine karar verilecektir. Böyle bir durumda açılan boşanma davası kesinleştiği tarihten itibaren başlayarak boşanma davası açan eş aradan 3 yıl geçmeden her ne sebeple olursa olsun eşine karşı yeni bir boşanma davası açamayacaktır. Boşanma davası açılıp reddedildikten sonra eşlerin ortak hayatı yeniden kurulmamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin boşanma davası açarak boşanma istemi halinde açılacak olan boşanma davasında tarafların boşanmasına karar verilir. 


Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç