Boşanma Bilgileri

Mahkemede Aldatma Nasıl İspatlanır? 14 88876

Mahkemede Aldatma Nasıl İspatlanır?

Sayın değerli misafirlerimiz insanlar eşleri tarafından aldatıldıklarında tarifsiz acılar çekerek eşlerinden boşanma kararı alırlar. Ancak evlenmenin çok kolay olduğu ülkemizde boşanmak hiçte kolay olmuyor. Bunun sebebi evlilik kurulduktan sonra insanların maddi ve manevi birikimleri olmakta ve bu birikimlerin paylaşılmasında büyük sorunlar yaşanmakta. İnsanlar eşleri ile birlikte ortak bir yaşam sürerken paranın, malın ve mülkün hiç önemi yokken boşanma kararı alındıktan sonra taraflar para, mal ve mülk peşine düşüyorlar. Bu husustan çok daha da önemli olan bir konuda evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklardır. Boşanma karı alındıktan sonra taraflar çocukların velayeti konusundan aralarında anlaşmazlık olmakta ve bu anlaşmazlıkların başında gelmektedir. Hal böyle olunca boşanma konusunda anlaşmaya varamayan eşler birbirlerine karşı çekişmeli boşanma davası açmaktalar. Ancak açılacak olan boşanma davası öncesi boşanma isteği olan kişiyi ve bu kişinin varsa avukatını en çok düşündüren konu mahkemede aldatma nasıl ispatlanır konusudur.

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde yargılaması yapılan ceza ve hukuk davalarında ileri sürülen nedenlerin tamamının ispatlanma zorunluluğu vardır. Sizler açmış olduğunuz boşanma davasında boşanma nedeni olarak ileri süreceğiniz nedenlerin her birisini elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamanız gerekmektedir. İspatın konusunu boşanmak isteyen eşlerin üzerinde anlaşamadıkları anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünde etkili olabilecek çekişmeli davalar oluşturur. Bu husus boşanma davalarını kapsayan hukuk mahkemelerinde 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İspatın konusu başlığı altında 187. Maddesinde düzenlenmiştir. böylece açılan tüm davalarda taraflar üzerinde anlaşamadıkları hususlarda uyuşmazlığa düşüldüğünde bu tür davalar çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir. Görülen bu boşanma davalarında taraflar boşanma nedeni olarak ileri sürecekleri tüm nedenleri hukuka uygun elde edilmiş delillerle ispatlamak zorundadırlar.      

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 187

İspatın Konusu

MADDE 187- (1) İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir.

Eşine karşı boşanma davası açan kişi dava konusunda iddia ettiği ve boşanma nedeni olarak ileri sürdüğü hususları ispatlamakla mükelleftir. Ancak boşanma nedeni olarak ileri sürülen hususların tamamı yasalara uygun elde edilmiş olan delillerle ispatlanmaları gerekmektedir. Mahkemelerde yapılan yargılamalarda tarafların hukuka uygun olarak ispat hakkı vardır. Ancak yargılama dosyalarına sunulan delillerin hukuka uygun elde edilmiş olması gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin sonradan hukuka aykırı olarak ele geçirildiği anlaşılırsa yargılama dosyasına sunulan deliller tarafların talepleri üzerine veya hâkimin resen vereceği kararla delil listesinden çıkartılırlar. Bu husus 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN ispat hakkı başlığı altında 189. Maddesinde düzenlenmiştir.

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 189

İspat Hakkı

MADDE 189- (1) Taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına sahiptir.

(2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

(3) Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz.

(4) Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir.

Bir kişi eşine karşı çekişmeli boşanma davası açtığında boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü boşanma nedenlerini elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde davasında haklı olsa bile boşanma nedenini delillerle ispatlayamadığı için açmış olduğu boşanma davası ret olur ve boşanma davasını açan kişi eşine karşı aynı boşanma nedenini gerekçe olarak ileri sürerek eşine 3 sene boyunca yeni bir çekişmeli boşanma davası açamaz. Bu husus 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN ispat yükü başlığı altında 190. Maddesinde düzenlenmiştir.

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 190

İspat Yükü

MADDE 190- (1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.

(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir.

Açılan çekişmeli boşanma davalarında dava açılan davalı taraf hakkında iddia edilen olayların doğru olmadıklarını elinde var olan delillerini karşı delil olarak sunak ispatlayabilir. Bu husus 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN karşı ispat başlığı altında 191. Maddesinde düzenlenmiştir.

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 191

Karşı İspat

MADDE 191- (1) Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.

Ülkemizde son yıllarda boşanma davaları üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde boşanma sebepleri içerisinde aldatma eyleminin birinci sırada olduğu görülmektedir. Aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk medeni Kanununda 6 adat boşanma sebebi vardır. Bunların hepsi veya her biri ayrı ayrı veya birden fazlası aynı anda boşanma nedeni olarak gösterilerek eşe karşı çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ancak eşe karşı açılacak olan çekişmeli boşanma davasında ileri sürülen boşanma sebepleri yasalara uygun bir şekilde elde edilmiş gözle görülür elle tutulur delillerle ispatlanması gerektiğini makalemizin başlarında da açıkça izah ettik.

Eşlerden birisi aldatma (zina) eylemini ileri sürerek eşine karşı çekişmeli boşanma davası açtığında ileri sürdüğü boşanma sebebini delillerle ispatlamalıdır. Türk toplumda yer alan örf ve adetlere göre aldatma eylemi gayri ahlaki bir davranış biçimi olduğu için sevilmez ve istenmez. Toplumumuzda eşini aldatan kişilere her zaman tepkiyle yaklaşılır. Aldatma eylemi açığa çıktığında aldatılan eşlerin büyük bir kısmı da boşanma kararı alarak eşlerinden boşanmak istemektedirler. Hal böyle olunca eşlerini aldatan kişiler aldatma eylemlerini açığa çıkmayacak bir şekilde gizli olarak kapalı kapılar arkasında veya gözlerde uzak yerlerde gerçekleştirmeye özen gösterirler. Bu nedenle aldatma eyleminin ispatlanması oldukça zor hatta bazı durumlarda imkânsızdır.

 Boşanma Kararının Alınması

Ülkemizde son yıllarda eşlerin boşanma kararı alması ve boşanma davası açması oranları oldukça yükselmiştir. Açılan boşanma davalarında boşanma sebebi olarak da aldatma (zina) eylemi birinci sıraya yükselmiştir. İnsanlar şu veya bu sebebi gerekçe göstererek eşlerini aldatmaktadırlar. Aldatma eylemi çok rağbet gören büyük çoğunluk tarafından sevilen bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Bu nedenle eşleri tarafından aldatılan insanlar eşlerinin aldatma eylemlerine tahammül edemeyerek insanlık onurlarını, gururlarını şeref ve haysiyetlerini düşünerek eşlerinden boşanma kararı alıyorlar.  Birçok insan eşlerinden boşandığında hayatta yalnız kalma ekonomik özgürlüğünü kaybetme ve en önemlisi varsa çocuklarını anne veya babasız büyütme zorluklarını ve mücadelesini göze alarak eşlerinden boşanma kararı almamaktadırlar. Ancak ülkemizde yaşayan ve eşlerinden boşanma kararı alan insanların büyük bir çoğunluğu almış oldukları boşanma kararını gerçekleştirmenin ne kadar zor olacağından habersizdirler.

Ülkemizde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu anayasal haklarını ve ülkemizde yürürlükte olan uygulamadaki ceza ve hukuk kanunları hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Sonrada insanlar hiç bilmedikleri veya çok az bilgi sahibi oldukları kanunlarımıza ihtiyaç duyduklarında çok kısa sürede kanunlar hakkında bilgi sahibi olarak adil yargılama peşinde koşturmaktadırlar. Ancak ülkemizde kanunlar insanlar tarafından çok bilinse de etrafta öylesine bilgi kirliliği var ki en bilinçli insanlar bile bu bilgi kirliliğinden etkilenmemelerinin imkânı olmuyor. İnsanlar hayatlarında hukuki bir sürece girdiklerinde hemen çevrelerinde avukat eş dost ve akrabalardan yardım alarak araştırma yapmaya başlarlar.

Aldatma (zina) eylemi ülkemizde aile içi hukukumuzu düzenleyen 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci bölümü boşanma aldatma (zina) başlığı  altında 161. Maddesinde şöyle düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM:

BOŞANMA

A. Boşanma sebepleri

I. Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Düzenlenen bu kanun maddesine göre aldatan yani zina eden eşin zina eylemini öğrendikten sonra boşanma davası açabileceği zina eylemini ispatlayan delillerin 5 yıl süreyle geçerli olduğu beş yıllık süre sonunda eşe karşı boşanma davası açılmadığı takdirde beşinci yılın sonunda dava açma hakkının düşeceği açıkça belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen kanun maddesinin son paragrafında affeden tarafın dava açma hakkı bulunmadığını açıkça belirtilmiştir.  Aldatan ya da diğer deyişle zina eden eşin aldatma eylemi hoşgörüyle karşılanarak eş affedilirse eşe karşı ileride aldatma zina eylemi boşanma nedeni gerekçe gösterilerek boşanma davası açılamaz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise zina eyleminden dolayı affedilen eş gelecekte başka bir bayanla aldatma zina eylemini gerçekleştirirse bu durumda eşe karşı zina ettiği şahıs değiştiği için aldatma zinaya dayalı boşanma davası açılabilir.

Yukarıda yer alan kanun maddesinde eşi tarafından aldatılan eşin eşine karşı boşanma davası açmaya hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak eşine karşı çekişmeli boşanma davası açacak olan eşin boşanma davası açma kararını aldıktan sonra kendisini bekleyen ve aşılması gereken en büyük zorluk boşanma (zina) boşanma nedeni olarak gösterilen aldatmayı boşanma davasının görüleceği mahkemede ispat etmesi zorluğudur. Bu nedenle eşe karşı açılacak olan çekişmeli boşanma davası öncesinde eşin aldatma zina eylemini ispatlayacak delillerin tamamı boşanma davası açmadan önce hazır edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle delillerin hazır olup olmaması hususu eşe karşı aldatma zinaya dayalı açılacak olan boşanma davası açma kararının alınmasında son derece önemli bir husustur.      

Aldatma Eyleminin İspat Zorluğu

Aldatma eyleminin açığa çıkması çok kolaydır. Çoğu zaman gayri ahlaki davranış biçimi olan aldatma eylemi kişinin bu eylemi saklamaya gizlemeye çalışmak için sergilemiş olduğu davranış bozukluklarından kolayca anlaşılmaktadır. Çünkü aldatan eşin aldatma eylemini gerçekleştiği sürece evde işyerinde ve çevresinde belirgin davranış bozuklukları sergilemektedir. Dikkatli olan bir eş eşinin bu davranış bozukluklarından eşinin kendisini aldattığını kolayca anlayabilir. Eşini aldatan kişilerin davranış bozuklukları aldatılan eşler tarafından fark edilerek bu husus ile ilgili araştırmalar yaparak aldatıldıklarını anlarlar. Ancak aldatma eyleminin anlaşılması eşe karşı aldatma zinaya dayalı çekişmeli boşanma davası açılacaksa yeterli değildir. Aldatma zina eyleminin kesinlikle elle tutulur gözle görülür delillerle delillendirilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası aldatma zinaya dayalı açılacak ise aldatma eylemi kesin inandırıcı delillerle ispatlanmadığı sürece eşe karşı çekişmeli boşanma davası açılması son derece yanlıştır. Günümüzde bu hataya düşen pek çok eş ve hukukçu bulunmaktadır. Oysaki eşin aldatma boşanma eylemi elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı somut deliller elde edilmeden açıldığında çekişmeli boşanma dava dilekçesinde boşanma nedeni olarak ileri sürülen aldatma zina eyleminden karşı taraf haberdar olacaktır. Kendisi hakkında aldatma zinaya dayalı boşanma davası açılan eş o saatten sonra hal ve hareketlerine çeki düzen vererek yakalanmamak için elinden geleni yapacaktır. Bu nedenle eşe karşı aldatma zinaya dayalı boşanma davası açmadan önce eşin aldatma zina yaptığını ispatlayacak delillerin dava açılmadan önce elde olması çok önemlidir. Boşanma davasının görüleceği mahkemenin hâkimi yasalar gereği aldatma eyleminin varlığını sunulacak olan hukuka uygun olarak elde edilmiş delillerle ispatlanmasını isteyecektir. Bu nedenle aldatma eyleminin anlaşılması çok kolay elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlanması da çok zordur. Eşlerini aldatan insanlar doğaları ve içinde bulundukları zor durum gereği aldatma eylemini gerçekleştirdiklerinde gerçekleştirdikleri aldatma eylemini eşlerinden ve çevrelerindeki insanlardan her zaman saklama ve gizleme ihtiyacı hissederler. Bu nedenle genel ahlakımıza ve hukuka aykırı eylem olarak kabul edilen aldatma (zina) eyleminin ispatlanması bir hayli zor bir süreçtir.

Aldatma Eyleminde Tanıklık

Günümüzde insanlar eşlerine karşı aldatma nedeni ile çekişmeli boşanma davası açtıklarında ellerinde var olan aldatma delillerini tanıklarla destekleme yoluna gidiyorlar. Bu nedenle eşlerinin aldatmalarını ispatlayabilmek için boşanma davasının görüldüğü mahkemedeki yargılama dosyası kapsamında tanık dinlenilmesini talep ederler. Mahkeme huzurunda dinlenen tanıkların genelde büyük çoğunluğu aldatma eylemi hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları halde tanıklık yaparak sevip değer verdikleri akrabaları, yakınları, dostları ve arkadaşlarına önce destek sonrada yardımcı olmak için tanıklık yaparlar.

Aldatma eylemleri her zaman gözlerden uzak yerlerde kapalı kapılar arkasında ve gizli gerçekleştirilen bir eylem biçimidir. Bu nedenle herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi mümkün değildir. Şartlar böyle olunca boşanma davalarını yöneten Aile Mahkemelerinin Sayın hâkimleri dinlemiş olduğu tanıkların beyanlarına değer verirler. Ancak dinledikleri tanıkların aldatma eylemine ilişkin beyanların gerçek dışı olduğunu anladıklarında tanıkların beyanlarına itibar etmeyerek verecekleri kararın gerekçesinde dinlenilen tanıkların beyanlarına yer vermezler. Eşlerinin aldatma eyleminden emin olan ancak eşlerinin aldatma eylemini delillerle ispatlayamayan kişilerde eşlerinin kendilerini aldattığı yönünde boşanma davasının görüleceği mahkemeye arkadaş eş ve dostlarına yalancı tanıklık yaptırma yoluna giderler. Ancak mahkemelerin yılların tecrübeli Sayın hâkimleri yalancı tanıklık yapan bu kişilerin gerek konuyu anlatım şekilleri, gerek ses tonları, gerekse hal ve hareketlerinden ya da tanığın bir iki cümlesinden kendilerinin yalancı tanık olduklarını anlayarak onların ifadelerine ve beyanlarına itibar etmezler.

Mahkemelerin Sayın hâkimleri aldatma (zina) eyleminin insanlar arasında gizli yaşandığını ve böyle bir eyleme her insanın kolay kolay tanık olamayacaklarını çok iyi bilirler. Aldatma eylemine doğrudan tanık olmayan ancak kulaktan duyma bilgilerle yarım yamalak tanıklık yapmaya çalışan bu kişiler hâkimlerin huzurunda kimileri rezil olmakta kimileri de çok komik duruma düşmektedirler. Mahkemede Sayın mahkeme hâkimi huzurunda aldatmanın ispatı için tanık dinletimi yan deliller arasında yer almaktadır. Buda tanığın yaşanan aldatma eylemi hakkında gerçekten bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Örneğin bir tanık hakkında tanıklık yaptığı kişiyi sevgilisi ile bir otel odasına girerken görmesi ve gördüğü olay ile ilgili beyanlarda bulunmuş ise tanık kendisinin olayın yaşandığı zaman diliminde olayın yaşandığı yerde bulunduğunu ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde tanığın beyanlarına Sayın Mahkemenin hâkimince itibar edilmez. Bu nedenle boşanma davalarında beyanlarına itibar edilen tanıkların sayıları oldukça azdır.

Aldatmayı İspatlayacak Deliller

Ülkemizde uygulanan kanunların tamamında gelişmiş Dünya ülkelerinde olduğu gibi Sayın mahkemelerde yargılamaya konu olan davalara hukuka ve yasalara uygun temin edilmiş deliller kabul edilmekte ve bu deliller ışığında kanunlara uygun kararlar verilmektedir. Ancak Sayın Mahkemelerin hâkimleri aldatma eyleminin var olduğundan söz edebilmeleri için dosyaya sunulan delillerin tamamı hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olan elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı delillerden olması gerekmektedir. Eşinizin aldatma eylemini Sayın mahkemenin huzurunda ispatlayabilecek hukuka uygun olarak temin edilen delillerin bazıları şöyledir;

Eşin sevgilisi ile kafe, park, disko, sinema, havuz, restoran, plaj, deniz kenarı, orman, bar gibi mekân ve yerlerde çekilen samimi fotoğraf ve video kamera kayıtları. Eşin sevgilisi ile internet ortamında sosyal haberleşme uygulamalarında ve web sitelerinde yaptığı aşk içerikli duygusal mesajlaşma kayıtları. Mahkemelerin eş ve sevgilisi hakkında vermiş olduğu her türlü karar. Eşin sevgilisi ile yaptığı cep telefonu, whatsApp,  instagram SMS ve benzeri mesajlarının dökümleri. Eşin karşı cins ile birlikte müşterek çocuk yapması, eşin konakladığı otele ait kamera kayıtları, her türlü eğlence mekânında eş ve sevgilisinin samimi fiziki temaslarının olduğunu gösteren görüntülerin yer aldığı fotoğraf ve video kayıt çekimleri. Eşin sevgilisi ile yaşadığı cinsle ilişkiden bulaşan kalıtımsal veya tedavisinin zor ve meşakkatli olan bulaşıcı cinsel hastalığa yakalanarak tedavi görmesi. Aldatan eşin kendi el yazısı ile karşı cinse yazdığı aşk mektupları, eşin kendi hatıra defterinde kendi el yazısı ile yazdığı aşkı anlatan kelimeler, Eşin sevgilisi ile otelin aynı odasında birlikte kaldıklarını ispatlayan resmi otel kayıtları ve otel faturası olarak sıralayabiliriz. Ancak tüm bu delillerin tamamı geçerli olabilmesi için hukuka uygun elde edilmiş olmaları gerekmektedir.

Boşanma davasının görüldüğü Sayın mahkemelerin hâkimleri yukarıda belirtilen delillerin hukuka uygun elde edilmesi halinde tamamını yargılama dosyasına kabul etmektedirler.  Sayın mahkemelerin hâkimleri dosyaya sunulan delillerin öncelikle hukuka uygun edilmesine bakar. Elle tutulur göz ile görülür bir delil hukuka uygun elde edilmiş ve inandırıcıysa Sayın Aile Mahkemesi hâkimleri dosyaya sunulan delillerin tamamına itibar ederek dosya kapsamındaki delillere göre hüküm kurarlar.  Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı dosyaya sunulan delillerin önemi çok büyüktür. Eşinizin sizi aldatmasını ispatlayacak delillerin elde ediliş biçimi Sayın Mahkeme hâkimlerince önem arz etmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan delillerin temin edilme süreçleri oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Oldukça zor elde edilen bu deliller çok kıymetli delillerdir. Bu nedenle eşinizin sizi aldatmasını ispat edebileceğiniz bu tür delillere büyük sabır ve yüksek gizlilik içerisinde elde edilmektedir. Eşiniz sizin araştırma yaparak veya yaptırarak aldatma eylemini delillendirmeye çalıştığınızı anlar veya öğrenirse eşinizin size yakalanmamak için çeşitli önlemler almasına neden olursunuz. Bu nedenle ispatlanması çok zor hatta imkânsız olan eşinizin aldatma delillerini elde etme çalışmalarınızı çok dikkatli ve gizli yapmalısınız.

Delillerin Zaman Aşımı Süresi

Yukarıda belirtilen delillerin belirli zaman aşımı süreleri vardır. Eşe karşı aldatma eylemi ileri sürülerek boşanma davası açmaya hakkı olan eş aldatma olayını öğrenmesinde başlayarak altı ay içinde eşine karşı boşanma davası açması gerekmektedir. Ayrıca her durumda aldatma eylemi üzerinden beş yıl geçmesi halinde aldatılan eşin eşine karşı boşanma davası açma hakkı düşmektedir. Ayrıca aldatılan eş kendisini aldatan eşini aldatma eyleminden ötürü affederse eşine karşı boşanma davası açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Boşanma davası açma hakkı ortadan kalkan eşin elinde var olan delillerin tamamı yok sayılmaktadır. Eşini aldatan kişi başka bir bayan ile eşini aldatması halinde aldatılan eşin aldatmayı delillerle ispatlaması halinde eşine karşı tekrar boşanma davası açma hakkını elde eder. Bu durum içinde yukarıdaki zaman aşımı ve affetme hususları aynen geçerli olur.

Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller

Eşinizi ve sevgilisini herhangi bir evin bölümünde, otel odasında veya başkalarının girmesine izin verilmeyen kapalı bir mekânda başkaları tarafından kesinlikle görülmesi mümkün olmayan yerlerde eşinizden ve sevgilisinden izin almadan fotoğraf makinası ile resimlerinin çekilmesi, video kamerası ile kayda alınmaları,

Eşinin kendi kullanmış olduğu cep telefonuna eşinden izin almadan gizlice veya alenen casus telefon programı yükletmesi veya yüklemesi.

Bir eş eşinden habersiz eşinin bulunduğu açık veya kapalı ortama ses kayıt cihazı yerleştirerek ses kaydı elde etmesi.

Eşinizin özel veya iş için kullandığı ev işyeri sabit telefonuna dinleme ve ses kayıt cihazı bağlayarak yapılan telefon görüşmelerinin kayda alınması.

Eşin özel kullanmış olduğu bilgisayarına filtre veya casus program yükleyerek veya eşinizin bilgisayarını eşinizden izinsiz kullanarak yazışmaların kısmen veya tamamen kayıt alınması bilgisayar ekranından resim ve video çekimi yapılması.

Eşinizin e-mail twitter, Skype, facebook wechat, viber, whatsapp, line, ve benzeri uygulamalarının şifresini kırarak veya kırdırarak bilgileri kaydetme veya başkalarına kaydettirme.

Eşinizin cep telefonu dökümlerini, yurtdışına çıkış kayıtlarını, otel kayıtlarını kendi imkânlarınızla veya başkalarının yardımı ile ele geçirmeniz.

Eşinizin banka ve kredi kartı hesap dökümlerini kendiniz veya başkalarının yardımı ile ele geçirmeniz.

Eşinizin araç ve tapu kayıtlarını kendi imkânlarınızla veya başkalarının yardımı ile ele geçirmeniz.

Temin edilmesi Mahkeme kararı ile mümkün olan her türlü delilin kendi imkânlarınızla veya başkalarının yardımı ile ele geçirmeniz.

Yukarıda belirtilen ve benzer eylemleri izinsiz olarak gerçekleştirmeniz veya başka şahıslara yaptırmak için talimat,  emir vermeniz, ricada bulunmanız veya bu yönde parası ile hizmet almanız hukuka aykırılık nedenleridir. Kanunlar nezdinde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen tüm eylemler suç olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenlerle sizler eşinizin sizi aldattığını ispatlamak için yukarıdaki yollara müracaat ederseniz haklı olduğunuz halde haksız duruma düşerek hakkınızda eşiniz veya eşinizin sevgilisi tarafından şikâyet olması halinde işlemiş olduğunuz suçtan dolayı yargılanarak hapis cezası ile cezalandırılırsınız.  Yargılanmanız sonucunda suçunuzun sabit görülmesi halinde kendiniz hizmet satın aldığınız kişiler ve suçun işlenmesine yardım eden yakınlarınız yargılanarak hapis cezası ile cezalandırılırsınız. Bu nedenlerle bu tür suç teşkil eden ve sonunda zarar göreceğiniz eylemlerden kaçınmanız sizlerin menfaatine olacaktır.

Hukuki Haklarınız

Sizler eşinizin sizi aldattığını ispatlamak için öncelikle aldatma delillerini boşanma davasından önce hazır etmelisiniz. Aldatma delilleriniz hazır olduğunda 4721 sayılı Türk medeni kanunun 161. Aldatma (zina) Maddesi uyarınca eşinize karşı çekişmeli boşanma davası açmalısınız. Açmış olduğunuz çekişmeli boşanma davasının delillerini sunma aşamasına gelindiğinde Sayın mahkemenin hâkiminden delil listenizde yukarıda belirtilen otel kayıtları, cep telefonu görüşme ve SMS kayıtları, cep telefonu HTS sinyal kayıtları, yurtdışı giriş çıkış kayıtları, otel ve eğlence mekânlarına ait olan kamera kayıtları ile otel konaklamalarına ait kayıtlar, banka ve kredi kartı hesap dökümleri, araç ve tapu kayıtlarını getirtilmesini talep edersiniz. Aile Mahkemelerinin Sayın Hâkimleri talep ettiğiniz delillerin yargılama dosyasına etki edecek ve verilecek olan hükme tesiri olacağını düşündüğü her türlü delili ilgili kurumlarla müzekkere yazarak getirtilmesine karar verirler. Aile Mahkemelerinin Sayın Hâkimleri müzekkere yazarak ilgili kurumlardan celp ettikleri deliller ile sizin mahkemeye sunmuş olduğunuz hukuka uygun elde edilen delillerin tamamını hakka niyetli olarak kendi vicdani kanaatlerine göre değerlendirerek hüküm kurarlar. Sayın hâkimler yargılama dosyası ile ilgili hüküm kurarken Yargıtay’ın ilgili hukuk dairelerinin aldatma zina yönünde geçmişte vermiş oldukları içtihat olarak kabul gören kararlarındaki görüşlerde dikkate alarak hüküm kurarlar.  

Aile Mahkemelerinin Sayın Hâkimleri yargılama dosyasına sunulan hukuka uygun elde edilen bütün delillerin değerlendirmesini son derece hakkaniyetli yapmaktadırlar. Mahkemelerin Sayın hâkimleri yargılamalarda üzerinde önemle ve titizlikle durdukları en önemli konu dosyaya sunulan delillerin hukuka uygun elde edilen delillerden olmasına özen göstermektedirler. Kanunlarımız Mahkemelerin Sayın Hâkimlerine yasalara uygun olması şartı ile delilleri değerlendirmede çok geniş takdir yetkisi vermiştir. Sizler aldatıldığınız yönünde ipuçlarına sahipseniz öncelikle elinizdeki ipuçlarından yola çıkarak eşinizin sizi aldattığını hukuka uygun delillerle ispatlamalısınız. Hukuka uygun olarak elde edilen delillerle açılan boşanma davalarının yargılama sonucunda aldatma eyleminin ispatlanması durumunda haklı olan taraf açmış olduğu boşanma davasını çok büyük avantajlar sağlayarak kazanmaktadırlar. Bu nedenle hukuka uygun delillerle boşanma davanızı açmanız sizin ve sevdikleriniz için çok büyük önem taşımaktadır. Aldatılmamanız dileklerimizle.

Genel Yorum

Aldatma zina eylemi gayri ahlaki bir davranış biçimidir. Aldatma zina eyleminin mahkeme huzurunda ispatlanması çok zor hatta bazı durumlarda imkânsızdır. Boşanma davalarının yargılamasını yapan Sayın Hâkimler zina yargılamalarını yaparken uzun yıllar boyu edinmiş oldukları tecrübelerini kullanarak hakka niyetli yargılama yapmaktadırlar. Ancak bir hâkim her ne kadar yargılamaya konu olan dosyada aldatmanın varlığı yönünde kendi vicdanına göre bir kanıya varsa da sadece bu kanı hüküm kurulması için yeterli gelmeyecektir. Hâkimler yetkilerini Anayasanın 138. Maddesinden alırlar. Anayasanın 138. Maddesi incelendiğinde bu maddenin hâkimlerin anayasaya ve hukuka uygun vicdanı kanaatlerine göre hüküm vermeleri gerektiği anayasanın bu maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Anayasa

Üçüncü Bölüm Yargı

I. Genel hükümler

A. Mahkemelerin bağımsızlığı

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Bir hâkim yargılamaya konu olan boşanma davasında bir hüküm kurarken kuracağı hükmü önce anayasaya sonra kanunlara ve sonrasında vicdani kanaatine göre kurması gerekmektedir. Yani bir hâkim yargılamaya konu olan bir dosyada aldatma zina eyleminin varlığına kanaat getirmiş olsa dahi söz konusu aldatma zina eyleminin varlığını ve neye göre vicdani kanaat getirdiğini vermiş olduğu hükmün gerekçeli kararında kanunen açıklamak zorunda olduğu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 321. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 321- (1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez. (2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.

Yukarıda düzenlenen kanun maddesine göre eşine karşı aldatma zina sebebi ile boşanma davası açan kişiler eşlerinin aldatma zina eylemlerini elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlaması kesinlikle gerekir. Çünkü mahkemenin Sayın hâkimi bu hususta düzenlenen kanun maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir.” Göre vereceği hükmü hükmün gerekçeli kararında açıklaması gerekmektedir. Aldatma zina eylemi gerçekleştiğinde insanlar hemen eşlerine karşı aldatma zina nedeni ile boşanma davası açıldığında boşanmanın gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Ancak bu düşünce çok yanlış bir düşüncedir. İnsanlar aldatma zina eylemi bir şekilde açığa çıktığında kendilerini haklı görerek boşanmanın hemen gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Ancak aldatılan kişiler her aldatıldıkları için her ne kadar haklı olsalar da eşlerinin aldatma zina eylemlerini boşanma yargılamasının yapıldığı mahkemenin huzurunda eşlerinin aldatma zina elemlerini elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı delillerle ispatlamaları gerekmektedir. Yoksa eşlerine karşı aldatma zina boşanma nedenine dayalı açmış oldukları boşanma davası ret olur. Ret olunan karar kesinleştikten sonra 3 yıllık süre dolmadan bir daha eşe karşı aldatma zina eylemi nedeni ileri sürülerek yeni bir boşanma davası açılması kanunen mümkün değildir.      


Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç