Dilekçe Örnekleri

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Davası Dilekçesi

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Davası Dilekçesi

İZMİR VERGİ MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
İZMİR

DAVACI :   Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

                  Adres

VERGİ KİMLİK No :   ….

DAVALI :   Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü/İZMİR

VERGİ/TARİHİ :        …/…/…

CEZA NUMARASI :     ….

İHBARNAMESİNİN

(TEBLİĞ TARİHİ) :    …/…/…

CEZANIN,

NEVİ :  Özel usulsüzlük cezası

MİKTARI :   … Türk Lirası

VERGİLENDİRME  DÖNEMİ :

DAVANIN KONUSU :   Özel usulsüzlük cezasının iptali

AÇIKLAMALAR :

1- Kurumumuz … Takvim yılına ait Yıllık kurumlar Vergisi beyannamesini …/…/… Tarih ve … Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’un Mükerrer 355. maddeye göre … Türk Lirası Özel Usulsüzlük Cezası kesmiştir.

2- 213 Sayılı VUK’un Mükerrer 257/4. maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya .... yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.

3- Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30.09.2004 Tarih ve 25599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 no.lu VUK GT ve 03.03.2005 Tarih ve 25744 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 346 no.lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no.lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.

4- 346 no.lu VUK GT’nin 3. bölümüne göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır”. Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK’un Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle, VUK’un Mükerrer 355’inci maddesine göre … TL özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.

5- VUK’un Mükerrer 355’inci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

6- Buna göre, Mük. 355’inci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Mükerrer 355. maddede elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi “Bilgi “kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

7- 213 Sayılı VUK’un 25. maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir. “Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekâlif cetvelinin ilanıyla yapılır”. Vergi Ziya’na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK’un 352. Maddesinde düzenlenmiştir. Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

SONUÇ VE İSTEM :                  

Yukarıda kısaca maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesine göre adıma kesilen … Türk Lirası Özel Usulsüzlük cezasının iptal edilerek kaldırılması kararının verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç